เมนู

  ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน2565 »
อา พฤ
      1 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
2 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
3 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
4 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
5 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
6 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
7 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
8 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
9 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
10 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
11 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
12 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
13 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
14 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
15 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
16 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
17 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
18 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
19 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
20 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
21 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
22 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
23 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
24 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
25 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
26 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
27 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
28 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
29 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
30 - MOU เมียนมาร์ ที่อยู่ครบ 4 ปี
- MOU คนงานลาว
- MOU กัมพูชา
   

  นาฬิกา

  ออนไลน์

  ติดต่อเรา

  สถิติของเว็บไซต์

บริการต่อใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว

 

 

 

บริการจัดทำและต่อใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว (WORK PERMIT) 
แรงงานต่างด้าว ที่ทำพาสปอร์ต NON-LA เรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับพาสปอร์ต โดยมีรายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม ดังต่อไปนี้

1. แบบฟอร์ม ตท.2
2. สำเนา ทร.38/1 ตัวจริงพร้อมสำเนา
3. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน และ ใบรับคำขอ (ปีปัจจุบัน) ที่สนง.จัดหางานออกให้ ตัวจริงพร้อมสำเนา
4. พาสปอร์ต และ วีซ่า และ บัตรขาออก ตม.6 (หน้าที่มีตราประทับ) ตัวจริงพร้อมสำเนา
5. ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 ใบ
7. ใบโควต้า (ที่ยังไม่หมดอายุ)
8. หนังสือมอบอำนาจของนายจ้าง
9. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของนายจ้าง
10. หนังสือรับรองของบริษัทนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นบริษัท จะต้องใช้หนังสือรับรองบริษัท)
11. แผนที่สถานที่ทำงาน
12. สัญญาจ้าง
13. หนังสือรับรองการจ้างงาน 
More>>

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE